O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry bola založená 19.12.2011 na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Zakladajúcimi členmi sú tri samosprávy – mesto Vysoké Tatry, mesto Poprad a obec Štrba a tri podnikateľské subjekty Tatry mountain resorts a.s., AQUAPARK Poprad s.r.o. a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.


Členovia

 1. Mesto Vysoké Tatry
 2. Mesto Poprad
 3. Obec Štrba
 4. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
 5. Tatry mountain resorts a.s.
 6. Aquacity Poprad s.r.o.


Predmet činnosti

Organizácia je právnickou osobou založenou na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať v území pôsobnosti organizácie významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

Oblasti činnosti:

 1. podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
 2. tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
 3. presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 4. spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
 5. podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 6. spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
 7. poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 8. spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
 9. presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
 10. zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
 11. v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
 12. iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,
 13. zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 14. aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
 15. mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
 16. zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
 17. zriadi alebo založí  turisticko-informačnú kanceláriu,
 18. realizuje marketingový prieskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,
 19. tvorí, vyrába a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály,
 20. vytvára a distribuuje  produkty pre návštevníkov v území pôsobnosti organizácie,
 21. zabezpečuje účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, prezentáciu regiónu, poskytovateľov služieb a členov organizácie,
 22. zabezpečuje prípravu, úpravu a údržbu bežeckých lyžiarskych tratí a cyklotrás na svojom území,
 23. koordinuje prípravy projektov a realizácie spoločných investícií do infraštruktúry a dopravy, krajinotvorby, vytváranie predpokladov pre čerpanie eurofondov,
 24. aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti.


Stanovy OOCR Región Vysoké Tatry


Adresa

Región Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry

IČO:  422 34 077
DIČ:  2023468403
IČ DPH: SK2023468403


Organizačná štruktúra

Jozef Štefaňák
Predseda predstavenstva
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry

Ing. Richard Pichonský
Podpredseda predstavenstva
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry

Lucia Blašková
Výkonný riaditeľ
E-mail: riaditel@regiontatry.sk

Bc. Sandra Hupková
Office manager
Email: office@regiontatry.sk

Viktória Kubalová
Product manager
Email: asistent@regiontatry.sk

Ing. Mária Kunová
Product manager
Email: info@regiontatry.sk

LOGÁ NA STIAHNUTIE!

Podujatia v Tatrách