Výnimočný rok cestovného ruchu v tatranskom regióne

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR Región Vysoké Tatry) hodnotí rok 2019 ako doteraz najúspešnejší rok pre cestovný ruch v našom regióne. Toto vyhodnotenie sa týka ubytovaných návštevníkov nielen od vzniku OOCR Región Vysoké Tatry v roku 2011, ale aj od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

Za úspechom tkvie budovanie komplexných služieb a produktu – zmiešaná horská i mestská destinácia so službami pre jednotlivca, rodinu, športovcov či MICE klientelu, kde si prídu na svoje milovníci športu, turistiky, lyžovania, wellnessu, kultúry a histórie, zábavy pre rodinu v aquaparkoch či rôznych zábavných i náučných atrakciách.

Výnimočný rok 2019 s medziročným nárastom počtu ubytovaných návštevníkov dosiahol dvojciferný výsledok a to nárast + 16% oproti minulému roku 2018.

Na tomto mimoriadne priaznivom výsledku má najväčšiu zásluhu najmä letné obdobie 2019. Počas všetkých letných mesiacov evidujeme nárast počtu ubytovaných hostí oproti rovnako sledovaným mesiacom roku 2018 o viac ako 20%, pričom najúspešnejším bol mesiac september s rekordným, až 25,14% nárastom počtu ubytovaných hostí v našom regióne. Celkove prevýšil počet ubytovaných návštevníkov v absolútnych číslach v roku 2019 oproti roku 2018 o takmer 600 tisíc.

V zimných mesiacoch roku 2019 bol zaznamenaný miernejší nárast počtu ubytovaných návštevníkov oproti zime 2018 a to iba 2%, v jarnej a jesennej medzisezóne /apríl, máj a október, november/ boli zaznamenané nárasty okolo 12%. Potešiteľná je aj skutočnosť, že v súvislosti s nárastom počtov ubytovaných návštevníkov narástli aj tržby subjektov cestovného ruchu za ubytovanie a to až o 21%, čo svedčí aj o vyššom náraste tzv. „drahšieho“ ubytovania, t.j. ubytovania v hotelových zariadeniach vyššej cenovej kategórie.

Samostatnou kapitolou sú jednodenní návštevníci tatranského regiónu, ktorých podľa predbežných prepočtov, najmä vďaka mimoriadnej návštevnosti počas letnej turistickej sezóny bolo takmer 3,9 milióna za celý rok 2019.

Čo sa týka skladby ubytovaných návštevníkov v roku 2019, tá je už niekoľko rokov stabilná. Z tradičných trhov, odkiaľ prichádza najvyšší počet turistov je prevažne zastúpený domáci trh aturisti zo zahraničných krajín ostávajú v poradí – Češi, Poliaci, Maďari, Nemci a Ukrajinci. Slováci zaznamenali v roku 2019 aj doteraz historicky najvyšší medziročný nárast, a to až o 20% oproti roku 2018. Celkový nárast zahraničných návštevníkov bol v roku 2019 cca 10% oproti roku 2018. /v porovnaní rokov 2018 oproti roku 2017 to bolo iba 2,5%/. Mimoriadne sa tatranskému regiónu darí v Maďarsku /nárast o + 17%/ a úspechy žneme i v Česku /nárast + 13%/. Pokles bol zaznamenaný u návštevníkov z Rakúska či Izraela.

Výrazný nárast domácich ubytovaných návštevníkov /až + 20%/, potvrdil v roku 2019 mimoriadnu životaschopnosť zavedenia rekreačných poukazov. Tie spôsobili v celkových číslach najväčší efekt, v tomto riešení však tkvie sčasti aj ohrozenie. Po ukončení dotácii od štátu môže cestovný ruch výrazne upadnúť zo dňa na deň. S tým súvisí aj volanie po koncepčnom riešení. „ Slovensko potrebuje systémovú propagáciu, potrebujeme našu krajinu dostať do povedomia a médií nielen v krajinách našich geografických susedov, ktoré sú pre nás kľúčové, ale aj na nových trhoch s potenciálom rastu“. Slovensku však chýba štátna, profesionálne riadená organizácia zaoberajúca sa cestovným ruchom, ktorá by zastrešovala takéto aktivity a vytvárala pozitívny imidž krajiny. Slovensko má čo svetu ponúknuť a cestovný ruch u nás má obrovský potenciál. Jednotlivé subjekty venujúce sa cestovnému ruchu v regiónoch majú ťažšiu pozíciu a musia v mnohých veciach tieto aktivity suplovať.

OOCR Región Vysoké Tatry v propagácii destinácie napomáha aj činnosť tatranskej destinačnej cestovnej kancelárie CK ENJOY TATRAS, s marketingovými mixom ktorý sa sústredí na nám netradičné trhy, ako sú krajiny Beneluxu, Škandinávie a v tomto roku sa pripravuje osloviť aj trh vo Veľkej Británii. Enjoy Tatras reprezentuje destináciu komplexnou propagáciou, účasťou na veľtrhoch avýstavách, organizovaním propagačných kampaní.

Ocenenie Lonely Planet v roku 2019 s titulom Najlepšej európskej destinácie potvrdzuje, že v spolupráci so všetkými subjektami zapojenými do spolupráce v Tatrách, Poprade i podhorí budujeme dobré meno Slovenska. Je to pre nás záväzok do ďalších období, nielen poskytovať kvalitné služby v regióne, ale budovať a rozvíjať destináciu a udržať dobrú povesť a značku Tatier dlhodobo aj v medzinárodnom meradle. Pre ďalší rozvoj je však nevyhnutné dobudovanie potrebnej infraštruktúry – diaľnice, letiská, železničná doprava, a komplexných dopravných riešení v celom regióne, s dôrazom na ekológiu a udržateľnosť, ktorá bude v budúcich rokoch pre nás hlavnou témou.


Lucia Blašková
Výkonný riaditeľ
OOCR Región Vysoké Tatry

Podujatia v Tatrách